Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Sähkösopimuksen irtisanominen, purkaminen tai sopimusehtojen muuttaminen

Herkulex.fi /

Sähkön hinnat ovat jatkaneet nousua, eikä tilanne ole helpottumassa ainakaan lähiaikoina. Kuumenevassa markkinatilanteessa sähköyhtiöt kilpailevat asiakkaista jopa kyseenalaisin keinoin. Joissakin tapauksissa on pyritty muuttamaan sähkösopimusten ehtoja kesken sopimuskauden.

Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä lainsäädännössä on säädetty sähköyhtiön ja kuluttaja-asiakkaan välisestä sähkösopimuksesta. Sähkösopimuksia koskevat säännökset ovat sähkömarkkinalain (9.8.2013/588) 13 luvussa ja ne ovat pakottavaa oikeutta eli niistä ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi. Tarkastelemme muun muassa sitä, millaisissa tapauksissa sähköyhtiö voi muuttaa sähkösopimusten ehtoja, voiko sähköyhtiö irtisanoa tai purkaa sopimuksen kuluttaja-asiakkaan kanssa ja mitä seuraamuksia laittomasta sopimuksen päättämisestä voi seurata. Tässä artikkelissa käsitellään sähkönmyyntisopimusta (”sähkösopimus”) ja siihen liittyviä lainsäännöksiä eli sähköliittymää tai sähköverkkoa koskevia sopimuksia ei tässä yhteydessä tarkastella.

Sopimusten voimassaolosta sekä sopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta

Kun kyseessä on määräaikainen sopimus, niin pääsääntöisesti se pysyy voimassa sopimuskauden loppuun eli päättyy määräajan umpeuduttua. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin irtisanoa määräaikaisenkin sopimuksen, jos määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden pituus on yli kaksi vuotta. Sopimus on siten irtisanottavissa kahden vuoden kuluttua kuten toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus eli kahden viikon irtisanomisajalla. Sähköyhtiö ei saa irtisanoa kuluttajan kanssa tehtyä määräaikaista sähkösopimusta.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus päättyy joko irtisanomalla tai purkamalla sopimus. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen kahden viikon irtisanomisajalla.

Sähköyhtiöllä on kuitenkin oikeus purkaa sähkösopimus, jos asiakas on olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan eikä sopimusrikkomusta ole oikaistu sähköyhtiön kirjallisesti ilmoittamassa kohtuullisessa määräajassa. Lisäksi sähköyhtiö voi purkaa sähkösopimuksen heti, jos asiakas on syyllistynyt sähkön anastamiseen, sähköyhtiön laitteiden tahalliseen vahingoittamiseen tai näiden puolelta asetettujen sinettien murtamiseen.

Sähköyhtiön on lähetettävä sopimuksen purusta sopijapuolelleen kirjallinen ilmoitus, jossa on mainittava purkuperuste ja sopimuksen päättymisaika.

Voinko vaatia korvausta, jos sähköyhtiö päättää määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesti ilman laissa säädettyä perustetta?

Jos sähköyhtiö purkaa määräaikaisen sopimuksen ilman, että sillä olisi laissa säädettyä oikeutta purkaa sopimus. Sopimushan voisi olla purettavissa vain edellä mainituilla eli asiakkaan puolella johtuvasta olennaisesta sopimusrikkomuksesta johtuen.

Jos sähköyhtiö perusteetta purkaa määräaikaisen sopimuksen, niin kyse on yleensä tällöin sopimusrikkomuksesta, jolloin kuluttaja-asiakas voi vaatia sähköyhtiöltä korvausta sopimusrikkomuksesta aiheutuneesta vahingosta. Nyt kun markkinatilanne on muutenkin asiakkaan kannalta hankala sähkön hinnan ollessa korkealla, niin vahinko, joka aiheutuu määräaikaisen sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä, voi olla huomattava. Kuluttaja joutuu tekemään uuden sopimuksen toisen sähköyhtiön kanssa, jolloin sähkön hinta voi olla uudessa moninkertainen verrattuna aiempaan määräaikaiseen sopimukseen. Kuluttajalla voi tässä tilanteessa olla oikeus vaatia määräaikaisen sopimuksen purkaneelta sähköyhtiöltä vahingonkorvausta. Vahingon määrään tietysti vaikuttaa uuden ja vanhan sopimuksen hintaero, sähkönkäytön määrä ja se, kuinka pitkään määräaikaista sopimusta olisi ollut jäljellä. Jos kuitenkin sopimuksen purkamisen syynä on ollut sähköyhtiön konkurssi, maksuvaikeudet yms. niin korvauksia saattaa kuitenkin olla vaikea saada.

Sopimusehtojen muuttamisesta

Kun sähköyhtiö tekee kuluttaja-asiakkaan kanssa sopimuksen, sopimus ja sen mukaiset velvoitteet sitovat molempia osapuolia. Sopimusehtoja ei pääsääntöisesti voi muuttaa yksipuolisesti, muuten kuin poikkeustapauksissa. Pääsääntö on siis, että muutoksiin tarvitaan molempien osapuolten suostumus.

Se, millä perusteella sähköyhtiö voi muuttaa sopimusta ja millaisia muutosoikeusehtoja se voi käyttää, riippuu sopimustyypistä eli onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen sopimus.

Sähköyhtiö saa muuttaa sähkösopimuksen mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja vain sopimuksessa yksilöidyllä perusteella edellyttäen, ettei sopimuksen sisältö olennaisesti muutu. Tämä on kuitenkin mahdollista vain toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa, määräaikaisissa sopimuksissa tämä ei ole sallittua.

Määräaikaisissa sähkösopimuksissa sähköyhtiö saa muuttaa sähkösopimuksen mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja vain, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota sähköyhtiö ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa sähköyhtiö saa muuttaa sähkösopimuksen mukaisia hintoja ja muita sopimusehtoja myös, jos muutokseen on erityistä syytä olosuhteiden olennaisen muuttumisen, vanhentuneiden sopimus- tai hinnoittelujärjestelyjen uudistamisen tai energian säästämiseksi tarpeellisten toimenpiteiden toteuttamisen johdosta. Määräaikaisissa sopimuksissa tämä ei ole sallittua.

Edellä mainitun lisäksi sähköyhtiö saa tehdä sopimuksiin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön. Määräaikainen sopimus voi olla sidottu indeksiin, joten hinnat voivat muuttua indeksin mukaisesti.

Kuten edeltä voidaan todeta, ovat määräaikaiset sopimukset lähtökohtaisesti tarkoitettu osapuolia sellaisinaan sitoviksi koko sopimuskauden ajan. Sähkösopimuksen keskeisimpiä ehtoja on hinta. Näin ollen määräaikaisissa sähkösopimuksissa sähköyhtiö saa muuttaa hintaa vain, jos muutos perustuu lainsäädännön muuttumiseen tai viranomaisen päätökseen, jota sähköyhtiö ei ole voinut

ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Tällainen lainsäädännön muuttuminen voisi olla esim. arvonlisäveroprosentin muuttuminen. Myös esimerkiksi energiaan tai energiantuotannon päästöihin perustuvien verojen ja maksujen muutokset voivat oikeuttaa muuttamaan hintaa.

Näin ollen määräaikaisten sähkösopimusten kuluttaja-asiakkaat ovat turvassa hintojen nousulta. sopimuksen määräajan päättymiseen saakka.

On tullut eteen tapauksia, joissa sähköyhtiöt ovat yrittäneet keksiä keinoja hintojen nostamiseksi. Eräs sähköyhtiö alkoi periä määräaikaisten sopimuksen tehneiltä asiakkailta erillisiä datahub-maksuja. Datahub on helmikuussa 2022 käyttöön otettu sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, jonne on tallennettu sähkömarkkinalain mukaisesti sähkönkäyttöpaikkaan liittyvää tietoa, kuten käyttöpaikan asiakas- ja kulutustietoa.

Kuluttaja-asiamies on katsonut, että tällaisten maksujen periminen ei ole lain mukaista. Kuluttaja-asiamies on vaatinut yhtiötä luopumaan maksuista, johon yhtiö ei ole suostunut. Sähköyhtiö pitää maksuja viranomaisluonteisina maksuina, jolloin se katsoo olevansa oikeutettuja velvoittamaan asiakkailtaan tällaisia maksuja. Kuluttaja-asiamies tehnyt asiasta ryhmävalituksen Kuluttajariitalautakunnalle. Ryhmävalituksella kuluttaja-asiamiehellä on mahdollista saada kuluttajariitalautakunnassa periaateratkaisu tapauksessa, jossa useilla kuluttajilla on samantyyppinen vaatimus tiettyä elinkeinonharjoittajaa kohtaan, ja asia voidaan ratkaista yhdellä päätöksellä.

Seuraavat artikkelimme saattavat sinua kiinnostaa: