fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Asunto-osakeyhtiö, osakeluettelon vaatimukset

Herkulex.fi /

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään muun muassa asunto-osakeyhtiön osakeluettelon vaatimuksista (2 luku, pykälät 12 – 15).

OSAKELUETTELO (Asunto-osakeyhtiölaki 2 luku 12§)

Asunto-osakeyhtiön hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa, johon merkitään:

1) kaikki osakkeet osakeryhmittäin numerojärjestyksessä;

2) osakehuoneisto, jonka hallintaan osakeryhmä tuottaa oikeuden;

3) osakekirjojen antamispäivä;

4) osakkeenomistajan nimi ja osoite, luonnollisesta henkilöstä syntymäaika sekä oikeushenkilöstä kotipaikka, rekisterinumero ja rekisteri, johon oikeushenkilö on merkitty;

5) muualla laissa osakeluetteloon merkittäväksi säädetyt tiedot; sekä

6) huoneiston hallintaoikeuteen muun lain nojalla kohdistuva rajoitus, jos sen merkitsemistä erikseen vaaditaan.

Ohessa esimerkki osakeluettelosta:

Yhtiö: Esimerkki Yritys Oy   Y-tunnus: 1234567-1  
Osoite:       Mallitie 1, 00100 Helsinki         

OSAKELUETTELO (Osakenumerojärjestyksessä, As OYL 2:13)

Osakkeen nrot       Laji      Antopäivä      Osakkeenomistajan nimi      Syntymäaika / rekisteritiedot       Osakkeenomistajan osoite       Kohdehuoneisto      
1-200 A 1.1.2011 Anttila Veikko Kalevi 1.5.1968 Mallitie 1 b 2, 00100 Helsinki      B 2
201-400 A 1.1.2011 Lahtinen Matti Ilari 12.10.1980 Mallitie 1 b 1, 00100 Helsinki B 1

OMISTUSOIKEUDEN SIIRRON MERKITSEMINEN OSAKELUETTELOON (Asunto-osakeyhtiölaki 2 luku 13§):

”Kun osakkeen saaja on ilmoittanut yhtiölle omistusoikeudestaan tai muusta osakeluetteloon merkittyä seikkaa koskevasta muutoksesta, muutos on merkittävä viivytyksettä osakeluetteloon, kun siitä on esitetty luotettava selvitys. Ennen omistusoikeuden siirtymistä koskevaa merkintää on lisäksi esitettävä selvitys varainsiirtoveron suorittamisesta. Merkintä on päivättävä.

Jos osakkeeseen kohdistuu 5 §:ssä tarkoitettu lunastusoikeus, merkintää ei kuitenkaan saa tehdä ennen kuin on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käytetä. Jos osakkeeseen kohdistuu muussa laissa säädetty omistusoikeuden siirron rajoitus, merkintää ei saa tehdä ennen kuin on selvinnyt, että omistusoikeus on siirtynyt.

Jos osakkeen viimeinen luovutus on merkitty osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen avoimella siirrolla, osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen on kirjoitettava uuden osakkeenomistajan nimi ennen kuin omistusoikeuden siirtyminen merkitään luetteloon. Yhtiölle esitettyyn osakekirjaan tai väliaikaistodistukseen on kirjoitettava todistus osakeluetteloon merkitsemisestä ja sen päivämäärästä.”

Uuden osakkeenomistajan tulee esittää maksetun varainsiirtoveron ja osakekirjan lisäksi luotettava selvitys siitä saannosta, millä hän on saanut osakkeet omistukseensa. Selvityksen laajuus vaihtelee saannon laadusta.

LUETTELO OSAKKEEN AIEMMISTA OMISTAJISTA – (Asunto-osakeyhtiölaki 2 luku 14§)

”Osakkeen aiempaa omistajaa koskevat osakeluettelotiedot on säilytettävä luotettavalla tavalla 10 vuotta siitä, kun uusi omistaja on merkitty osakeluetteloon.”

Oheinen säädös helpottaa asunto-osakeyhtiön omistuksen selvittämistä. Vanhan asunto-osakeyhtiölain aikana listaa pidettiin vain kulloisistakin omistajista.

LUETTELOIDEN JULKISUUS – (Asunto-osakeyhtiölaki 2 luku 15§)

”Jokaisella on oikeus tutustua osakeluetteloon. Hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän on varattava siihen tilaisuus kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä.

Jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta.

Osakkeenomistajilla on oikeus tutustua entisiä osakkeenomistajia koskeviin osakeluettelotietoihin ja saada niistä jäljennöksiä siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään. Sama oikeus on sellaisella entisellä osakkeenomistajalla tai muulla, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.

Luonnollisen henkilön osoitteen tai syntymäajan saa luovuttaa vain osakkeenomistajalle tai sille, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.

Edellä 14 §:ssä tarkoitetun määräajan jälkeen aiempaa omistajaa koskevia tietoja saa säilyttää, käyttää tai muutoin käsitellä vain tieteellistä tutkimusta, yhtiön historian kirjoittamista tai tilastointia varten.

Jos maistraatti on määrännyt väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain(661/2009) 36 §:nperusteella osakkeenomistajaa koskevien tietojen luovutusrajoituksesta ja rajoituksesta on ilmoitettu yhtiölle, osakkeenomistajasta osakeluetteloon merkittyjä tietoja saa luovuttaa vain viranomaiselle sekä sellaiselle osakkeenomistajalle tai muulle, joka osoittaa oikeutensa sitä vaativan.”

Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole vaatimusta, että osakeluettelon tulisi sisältää arkaluontoiseksi pidettävä henkilötunnus. Hallituksen ja mahdollisen isännöitsijän tulisikin aina varmistua siitä, ettei osakeluetteloon kerätä turhaa tietoa ja ettei tietoa jaeta kuin niille henkilöille, joille siihen on oikeus.

 Asunto-osakeyhtiölaki luettavissa ilmaiseksi Finlexissä:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: