Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Työsopimuksen raukeaminen

Herkulex.fi /

Voiko työsopimus päättyä ilman irtisanomista tai purkamista eli raueta?

Työsopimuslaki

Työsopimuslaissa säädetään työsopimuksen päättymistavat. Lähtökohtana on, että työsopimuksessa heikompana pidetyn työntekijän oikeudet ja työsuhdeturva olisivat tarkoin lailla säänneltyjä.

Työsopimuslaissa säädetyt päättymistavat ovat työsopimuksen irtisanominen ja työsuhteen purkaminen. Työnantajan osalta irtisanomisperusteet on tarkoin säännelty. Työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimaassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työnantajan irtisanomisperusteet ovat joko työntekijän henkilöön liittyviä tai työnantajan taloudellisiin ja tuotannollisiin perusteisiin liittyviä. Työsopimuksen purkamisperusteista on määräyksiä sekä työnantajan että työntekijän osalta. Työnantaja saa purkaa työsopimuksen heti vain erittäin painavasta syystä. Työsopimuksen päättämismenettely on myös tarkoin säännelty.

Työsopimuslain 6 luvun 1a §:n mukaan työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän. Eläkeikä on ainoa työsopimuslaissa säädetty raukeamisperuste.

Työsopimuksen raukeaminen

Raukeaminen on työsopimuslakia koskevan hallituksen esityksen ja yleisen sopimusoikeuden mukaan mahdollista poikkeuksellisesti. Työsopimuslaissa ei ole eläkeikää lukuun ottamatta määräyksiä työsopimuksen raukeamisesta. Työsopimuksen raukeaminen on poikkeuksellinen tilanne ja perusteet täytyy olla yksiselitteisesti, ettei työsopimuslaissa säänneltyä työsuhdeturvaa sivuuteta. Käytännössä raukeaminen edellyttää molemmista osapuolista riippumatonta syytä, joka estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Ulkoisen tekijän täyttyy olla sellainen, joka estää työntekemisen tai työntarjoamisen lopullisesti. Ulkoisen tekijän täytyy olla sellainen, ettei työsopimusta voida jatkaa edes sopimuksen ehtoja muuttamalla. Raukeaminen ei edellytä kummalta osapuolelta työsopimuksen päättämisilmoitusta.

Raukeamisen arviointi voi liittyä työsopimuksen tekemiseen tai työteon aikana tapahtuviin muutoksiin tai työsopimuksen päättämiseen.

Työhönottotilanne

Raukeaminen työhönottovaiheessa tarkoittaa tilannetta, että valinta on tehty mutta varsinaista työntekoa ei ole aloitettu. Virkamieslain ja kunnallisista viranhaltijoista annetun lain mukaan valinta voidaan tehdä ehdollisena. Käytännössä tätä myös käytetään erittäin laajasti. Tällöin valintapäätöksessä ilmoitetaan esimerkiksi, että tehtävään nimittäminen edellyttää hyväksyttävän lääkärintodistuksen esittämistä. Mikäli lääkärintodistusta ei esitetä, voidaan puhua raukeamisesta.

Työsuhteen tulevaa solmimista ajatellen voidaan sopia ehdollisesta valinnasta. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia edellytyksistä, joiden täytyttyä työsopimus solmitaan ja työsuhde aloitetaan. Tällöin sovittujen edellytysten täyttyessä työntekijän valinta ja työsopimus syntyvät samaan aikaan. Mikäli sovitut edellytykset eivät täyty, niin kysymys ei ole työsopimuksen raukeamisesta, koska työsuhdetta ei ole lainkaan syntynyt.

Työsopimuksen raukeaminen työsuhteen kestäessä

Voidaanko työsopimuksessa sopia ehdosta, joka olisi työsopimuksen voimassaolon edellytys eli ennakolta sovittaisiin työsopimuksen päättymisperusteesta. Työsopimuslain 10 luvun 2 §:n mukaan, jos työsopimuksen ehdon soveltaminen olisi hyvän tavan vastaista tai muutoin kohtuutonta, ehtoa voidaan sovitella tai se voidaan jättää huomioon ottamatta. Saman luvun 3 §:n mukaan, vaikka työsopimuksen ehto on työntekijän suojaksi annetun säännöksen vastaisena mitätön, työsopimus on muilta osin voimassa. Edellä mainitut lainkohdat tarkoittavat sitä, että ainakaan työntekijän vahingoksi ei voida ennakolta sopia päättymisperusteesta. Lähtökohta on, että kaikki työsuhteen sisältöön vaikuttavat epävarmuustekijät selvitetään ennakolta.

Työntekijän kuoleminen on ilmiselvä peruste työsopimuksen raukeamiselle. Oikeuskäytännössä työsopimuksen raukeamisperusteeksi on hyväksytty esimerkiksi pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen. Työsopimus suhde on myös katsottu rauenneeksi tilanteessa, jossa työntekijä on jälkeen päin tarkasteltuna lopettanut työnteon, mutta ei ole irtisanoutunut.

Mikäli työntekimisen olosuhteisiin tulee ennakoimattomia muutoksia, niin tällöin lähtökohtana on, että työsuhdetta täytyy pyrkiä jatkamaan muutetuilla ehdoilla.

Raukeaminen suhteesta työsopimuksen päättämiseen

Perustuslain 18 §:n 3 momentin mukaan ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstään. Edellä mainittu korostaa sitä, että perusteet työsuhteen päättämiselle täytyy löytyä työsopimuslaista. Raukeamiselle päättymisperusteena ei voi jäädä juurikaan käyttöalaa.

Lopuksi

Kun on olemassa työsopimuksen raukeamisperuste, niin sen täytyy olla osapuolille niin selvä, ettei riitaisuuksia synny. Työsopimuksen raukeamista voidaan perustella myös tilanteissa, joissa työsuhteen tosiasiallinen päättymisperuste on ollut pidempään olemassa, mutta työsuhdetta ei ole syystä tai toisesta päätetty.

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme: