Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kun päätät alkaa remontoida asuntoasi – ota huomioon mahdollinen asbesti!

Herkulex.fi /

Ennen kuin alat remontoimaan ennen vuotta 1994 valmistunutta rakennusta, tulee ottaa huomioon mahdollinen rakenteissa käytetty asbesti, jonka vuoksi kohteessa on aina teetettävä asbestikartoitus ennen purkutöiden aloitusta. Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta lähtien mutta asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja käyttö kiellettiin kokonaan vuoden 1994 alusta.  Rakenteita purettaessa asbestista irtoavat hiukkaset ja pöly ovat vaarallisia terveydelle ja voivat aiheuttaa erilaisia sairauksia. Näin ollen ennen purkutöiden aloittamista on selvitettävä asbestikartoituksella rakenteissa mahdollisesti oleva asbesti ja jos asbestia löytyy, on purkutyöt tehtävä asbestipurkuna. Asbestia on käytetty usein seinä-, katto- ja lattiatasoitteissa, muovimatoissa, liimoissa, maaleissa ja putkieristeissä.

Vuonna 2016 tuli voimaan Laki eräistä asbestipurkutöitä koskevista vaatimuksista (684/2015) sekä valtioneuvoston asetus (798/2015) asbestityön turvallisuudesta. Käymme tässä artikkelissa tarkemmin läpi sitä, milloin ja missä tilanteissa asbestikartoitus on tehtävä, kuka asbestikartoituksen saa tehdä sekä käymme läpi lainsäädännön asettamia vaatimuksia asbestipurkutöille eli kuka asbestipurkutöitä saa tehdä, mitä vaatimuksia purkutöille on asetettu ja mitä toimenpiteitä purkutöiden jälkeen tulee tehdä sekä mitä seuraamuksia voi tulla, mikäli ei noudata lain asettamia vaatimuksia.

Laissa eräistä asbestipurkutöitä koskevista vaatimuksista säädetään asbestipurkutyöntekijän pätevyydestä, asbestipurkutyöluvasta ja niihin liittyvistä rekistereistä. Valtioneuvoston asetuksessa (798/2015) asbestityön turvallisuudesta säädetään asbestityöhön liittyviä menettelyjä ja asbestipurkutyön suunnitelmien, menetelmien, työvälineiden sekä henkilösuojainten käyttöön liittyviä vaatimuksia.

Asbestikartoitus ennen purkutöitä

Valtioneuvoston asetuksessa asbestityön turvallisuudesta säädetään, että rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Asbestikartoituksen teettämisestä vastaa rakennuttaja eli rakennushankkeeseen ryhtyvä. Näin ollen, mikäli asut omakotitalossa ja suunnittelet remonttia, tulee sinun teettää ensin asbestikartoitus, jos rakennus on valmistunut ennen vuotta 1994. Samoin, mikäli taloyhtiö teettää korjauksia taloyhtiössä tai osakkeenomistaja huoneistossaan, vastaa taloyhtiö tai osakkeenomistaja siitä, että asbestikartoitus tehdään ennen remonttia, jollei sellaista ole aiemmin tehty.

Asbestikartoituksen saa tehdä vain sellainen henkilö, joka on perehtynyt asbestiin, sen esiintymiseen rakennusaineissa, materiaaleissa ja rakenteissa sekä tällaisten asbestia sisältävien rakenteiden purkamiseen. Asbestikartoitukseen tai näytteiden ottoon ei tarvitse kuitenkaan erillistä lupaa.

Asbestikartoituksessa selvitetään ja merkitään ne paikat, joissa mahdollisesti asbestia on käytetty sekä selvitetään asbestin sekä sitä sisältävien materiaalien laatu, määrä sekä pölyävyys. Kartoituksella selvitetään purettavien rakennusosien ja materiaalien asbestipitoisuudet. Kohteesta voidaan ottaa näytteitä, jotka toimitetaan analysoitavaksi asbestilaboratorioon.

Asbestikartoitus on dokumentoitava ja se on luovutettava asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.

Asbestipurkutyöstä – kuka asbestipurkutöitä saa tehdä?

Remonttia suunnittelevan asunnon omistajan tulee huomioida, että itse ei saa mennä purkamaan asbestia sisältäviä rakenteita.

Asbestipurkutyötä saa tehdä vain sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on saanut siihen luvan. Luvan saaneet löytyvät Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämästä Asbestipurkutyöluparekisteristä. Asbestipurkutyölupa myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi.

Asbestipurkutyöhön saa käyttää vain sellaista työntekijää, jolla on vaadittu pätevyys ja joka on rekisteröity asbestipurkutyöhön pätevistä henkilöistä pidettävään rekisteriin. Pätevyysvaatimuksena on soveltuva ammattitutkinto tai sen osa.

Asbestipurkutyöstä sekä tehtävästä turvallisuussuunnitelma ja ennakkoilmoituksesta

Asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan on tehtävä asbestipurkutyötä varten kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa muun muassa selvitetään ja arvioidaan työn vaarat.

Ennen kuin asbestipurkutyöhön ryhdytään, tulee työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan ilmoittaa asbestipurkutyöstä etukäteen alueellisesti toimivaltaiselle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti, mikäli mahdollista vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista.

Työnantajan on nimettävä asbestipurkutyön toteuttamista varten työnjohtaja.

Valtioneuvoston asetuksessa asbestipurkutyön vaatimuksista, on määrätty, että alue, jolla asbestipurkutyöntekijä voi altistua asbestille, on selvästi rajattava ja osoitettava varoitusmerkein. Altistumisalueelle eivät saa päästä muut kuin asbestityön tekemiseen välttämättömät henkilöt. Asbestipurkutyö on siten tehtävä eristetyssä ja alipaineistetussa tilassa. Työntekijöillä tulee olla asbestipurkutyöhön sopivat, vaatimustenmukaiset suojavaatteet ja henkilönsuojaimet.

Asbestin kulkeutuminen altistumisalueen ulkopuolelle on myös estettävä sekä asbestipitoiset aineet, välineet ja varusteet tulee siirtää altistumisalueelta merkittyinä ja pakattuina siten, ettei niistä aiheudu vaaraa. Työntekijän on ennen altistumisalueelta poistumistaan puhdistauduttava asbestipölystä.

Toimenpiteet asbestipurkutyön jälkeen

Asbestipurkutyön suorittamisen jälkeen varmistuttava siitä, että altistumisalue on huolellisesti puhdistettu asbestista ja asbestipitoisesta materiaalista. Tilojen puhdistuksen jälkeen on varmistettava mittaamalla, ettei altistumisalueen ilmassa ole asbestia enempää kuin 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Mikäli sallitut arvot ylittyvät, pitää puhdistaminen tehdä uudelleen ja tämän jälkeen suorittaa uusi mittaus, jolla osoitetaan, ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa. Vasta ilman puhtauden tultua todetuksi, voidaan osastointi purkaa ja tila luovuttaa tilaajalle, minkä jälkeen päästään käytännössä jatkamaan remonttia purkutöiden jäljiltä. Purkutyön tehneen työnantajan ja työn tilanneen rakennuttajan on tehtävä tilan käyttöönottamisesta yhteinen asiakirja, jossa todetaan tilan puhtaus ja jatkokäytön turvallisuuteen liittyvät havainnot.

Lopuksi

Tiukennetun asbestilainsäädännön tavoitteena on siten ohjata ja lisätä asbestipurkutöiden turvallisuutta sekä siten suojata ihmisiä altistumasta asbestille ja sen terveyshaitoille. Asbestia koskeva lainsäädäntö koskee siten myös yksityisiä henkilöitä, jotka teettävät remontteja omakotitaloissaan. Asbestia ei saa mennä itse purkamaan, vaan työn on teetettävä asbestipurkutyöluvan saaneella ammattilaisella. Vaikkei viranomainen pystykään valvomaan sitä teettääkö yksityinen henkilö tarvittavat kartoitukset ja asbestipurkutyöt ammattilaisella, niin seuraukset lainvastaisesta menettelystä voivat olla erittäin ikäviä – pahimmassa tapauksessa asbestille altistuminen johtaa sairastumiseen. Lisäksi kyseeseen voi tulla myös vahingonkorvausvastuu, jos myös muut henkilöt altistuvat asbestille lainvastaisen menettelyn seurauksena. Tämän lisäksi voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen sillä Laki eräistä asbestipurkutöitä koskevista vaatimuksista sisältää rangaistussäännöksen, jonka mukaan,joka tahallaan tai huolimattomuudesta käyttää asbestipurkutyössä muuta kuin kyseisen lain 2 §:ssä tarkoitettua työntekijää tai tekee asbestipurkutyötä ilman asbestipurkutyölupaa, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, asbestipurkutyörikkomuksesta sakkoon.

Lue aiheesta lisää:

Mikäli haluat aiheesta lisätietoja, tutustu Asbesti- ja haitta-ainesaneerauksen käsikirjaan 2021

Asbestilainsäädännöstä voit lukea lisää oheisesta artikkelista

Vanhojen pientalojen ongelmat

Myös talon rakenteilla on parasta ennen päiväys

Joka toisen omakotitalon sadevedet on ohjattu väärin -suoraan talon perustuksiin

Ole tarkkana ostaessasi 1970 -luvun omakotitaloa tai rivitalohuoneistoa