fbpx
Soita meille 0600 02110 (ark. 9–16, 2.00 €/min + pvm/mpm sis. alv 24 %)

Kotivakuutuksenottajan velvollisuudet

Herkulex.fi /

Kotivakuutus on hyvä olla turvaamassa asumiseen liittyviä riskitilanteita. Esimerkiksi monet vuokranantajat edellyttävät voimassa olevaa laajaa kotivakuutusta. Vakuutus tuo mukanaan velvollisuuksia vakuutuksenottajalle ja vakuutetulle, jotka ovat tässä tapauksessa usein sama henkilö tai ainakin kuuluvat samaan talouteen. Tärkeimmät vakuutuksenottajaa sitovat velvollisuudet ovat tiedonantovelvollisuus, suojeluohjeiden noudattaminen ja pelastamisvelvollisuus.

Vakuutuksenottajan tiedonantovelvollisuus

Vakuutuksenottajan velvollisuudet alkavat jo ennen kuin kotivakuutus on varsinaisesti voimassa. Vakuutussopimuslain (VaksSL) 22 §:n mukaan vakuutuksenottajan tulee ennen vakuutuksen myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset vakuutuksenantajan esittämiin kysymyksiin, joilla voi olla merkitystä vakuutuksenantajan vastuun arvioimisen kannalta. Vastausten täydellisuus tarkoittaa, että vakuutuksenottaja ei saa jättää kertomatta olennaisia tietoja eikä myöskään riitä, että hän kertoo tiedot vain osittain tai muulla tavoin puutteellisesti.

Vakuutuksenottajan tulee lisäksi vakuutuskauden aikana ilman aiheetonta viivytystä oikaista vakuutuksenantajalle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot. Tämä koskee varsinkin tilanteita, joissa vakuutuksenottaja huomaa itse toimineensa alun perin väärin ja pyrkii rehellisesti korjaamaan tilanteen. Jos vakuutuksenottaja toimii vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido vakuutuksenantajaa ja vakuutuksenottaja ei saa vakuutussopimukseen kuuluvia vakuutuskorvauksia. Jos vakuutuksenottaja ei ole toiminut vilpillisesti mutta hän on tahallisesti tai huolimattomuudesta, jota ei voida pitää vähäisenä, laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa, korvausta voidaan alentaa tai se evätä. Korvauksen alentaminen tai epääminen katsotaan tapauskohtaisesti.

Vaaran lisääntyminen kotivakuutuksessa

Kotivakuutuksen ehdoissa voidaan määrätä, että vakuutuksenottajan tulee ilmoittaa vakuutuksenantajalle vakuutussopimusta päätettäessä ilmoitetuissa olosuhteissa vakuutuskauden aikana tapahtuneesta olennaisesti vahingonvaaraa lisäävästä muutoksesta, jota vakuutuksenantajan ei voida katsoa ottaneen lukuun sopimusta päätettäessä. Tällöin vakuutuksenantaja ei joudu ottamaan suurempaa riskiä vakuutustapahtuman sattumisesta kuin mihin hän oli alun perin varautunut. Vakuutustapahtumalla tarkoitetaan vakuutussopimuslainsäädännön ja vakuutusehtojen mukaista sellainen tapahtumaa, joka on vakuutussopimuksen ja vakuutusehtojen mukaan tarkoitettu korvattavaksi vakuutuksen perusteella. Vakuutetun velvollisuudeksi jää oma-aloitteisesti tunnistaa olosuhteiden muutos, joka olennaisesti vaikuttaa mahdollisten vakuutustapahtumien todennäköisyyteen. Asunnosta toiseen muutettaessa on huomioitava muuton vaikutukset myös kotivakuutuksen kannalta. Esimerkiksi kerrostaloasunto on alttiina erilaisille riskeille kuin omakotitalo.

Suojeluohjeiden noudattaminen kotivakuutuksessa

VakSL:n 31§ määrittelee, että suojeluohjeet ovat vakuutussopimukseen sisätyviä määräyksiä laitteesta, menettelytavasta tai muusta järjestelystä, jolla on tarkoitus estää tai rajoittaa vahingon syntymistä, tai määräyksiä siitä, että vakuutuksen kohdetta käyttävällä tai siitä huolehtivalla henkilöllä tulee olla määrätty kelpoisuus. Vakuutetun tulee noudattaa suojeluohjeita. Usein suojeluohjeet on määritelty yksityiskohtaisesti vakuutussopimuksessa, jotta vakuutettu on tietoinen, miten hänen täytyy suojella omaisuuttaan.

Esimerkiksi LähiTapiolan kotivakuutuksen ehdoissa ohjeistetaan, millaisia suojeluohjeita on konkreettisesti noudatettava. Murto- ja varkausvahinkojen torjuntaan liittyy suojeluohje, että avaimia ei saa jättää eikä piilottaa asunnon tai säilytystilojen läheisyyteen. Tästä huolimatta osa ihmisistä piilottaa kotiavaimensa vaikkapa ovimaton alle tai kukkaruukkuun, mikä luonnollisesti suurentaa riskiä, että kutsumattomat vieraat pääsevät asuntoon. On siis tärkeää, että vakuutuksenottaja lukee huolellisesti suojeluohjeet ja pohtii, onko omissa toimintatavoissa jotakin muutettavaa. LähiTapiolan kotivakuutussopimuksen ehdoissa on annettu tarkat ohjeet myös yleistä paloturvallisuutta koskien. Tulipalo on hyvä esimerkki vakuutustapahtumasta, jota voidaan ennaltaehkäistä ohjeita noudattamalla. Suojeluohjeiden mukaan asuinhuoneistossa tulee olla jokaisessa kerroksessa toimintakuntoinen palovaroitin. Toimintakunto on varmistettava säännöllisesti. Lisäksi palovaroitinten määrä on huomioitava: niitä tulee olla vähintään 1 kpl jokaista alkavaa 60:ta m2 kohden. Täsmällinen suojeluohjeiden mukaisesti noudattaminen on vakuutetun velvollisuus ja vähentää merkittävästi vakuutustapahtuman riskiä.

Pelastamisvelvollisuus

Suojeluohjeiden ohella vakuutuksenottajan toimintaa velvoittaa myös pelastamisvelvollisuus. Erona suojeluohjeisiin on, että pelastamisvelvollisuus ei ole voimassa ennen kuin vakuutustapahtuman uhka on todellisuudessa käsillä. Pelastamisvelvollisuus tarkoittaa, että vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa vakuutetun tulee kykyjensä mukaan huolehtia vahingon torjumisesta tai rajoittamisesta. Tulipalon alkaessa vakuutetun on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä sammuttamaan tulipalo tai estämään sen leviäminen, jos sammuttaminen ei ole mahdollista. Kotivakuutuksessa ei ole tarkkaan säännelty, miten kattavasti vakuutetun täytyy toimia täyttääkseen pelastamisvelvollisuutensa. Tätä korostaa se, että korvausta voidaan alentaa tai se voidaan evätä vakuutetun huolimattomuuden takia vain, jos vakuutettu on laiminlyönyt velvollisuutensa törkeästä huolimattomuudesta tai siinä tapauksessa, että vakuutusehdoissa on niin määrätty, jos hänen alkoholin tai huumausaineen käyttönsä on vaikuttanut laiminlyöntiin. Päihtymys ei siis oikeuta pelastamisvelvollisuuden laiminlyöntiä. Lähtökohtana on, että sekä suojeluohjeita että pelastamisvellisuutta on noudatettava kaikissa olosuhteissa.

Seuraa meitä ja pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellisissa asioissa:

Seuraa meitä Facebookissa
Seuraa meitä LinkedInissä

Tarvitsetko apua?

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: